Sijoittajat

Hallinnointi > Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Sisäpiiri

Revenio Group Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, kuten sen sisäpiiriohjetta, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, MAR), arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvonnan, ESMAn (European Securities and Markets Authority) sääntöjä ja ohjeita. Näitä täydentää Yhtiön oma sisäpiiriohje, jolla luodaan selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin liiketoimista.

Revenio julkistaa mahdollisimman pian Yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki soveltuvan sääntelyn edellyttämät sisäpiiritiedon lykkäämisperusteet täyttyvät. Yhtiö julkaisee ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki julkistamansa sisäpiiritiedot.

Revenio pitää yllä soveltuvan sääntelyn edellyttämissä tilanteissa hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä. Nämä sisäpiirirekisterit eivät ole julkisia ja niiden tiedot ovat Finanssivalvonnan käytettävissä. Mahdollisissa sisäpiirihankkeissa mukana olevat henkilöt eivät saa hankkeen aikana käydä kauppaa Yhtiön osakkeilla tai vieraan pääoman ehtoisilla välineillä tai niin liittyviin johdannaisilla tai muilla rahoitusvälineillä.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Reveniossa johdon ilmoitusvelvollisiin kuuluvat Yhtiön johtotehtävissä toimivat henkilöt ja heidän lähipiirinsä, joilla kaikilla on velvollisuus ilmoittaa sekä Finanssivalvonnalle että Yhtiölle kaikki omaan lukuun tekemänsä Yhtiön osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet. Revenio Group Oyj:n johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi luetaan Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan lisäksi myös Yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Johdon ilmoitusvelvollisten tulee tehdä edellämainittu ilmoitus tekemistään kaupoista viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa kaupasta. Yhtiö julkaisee tiedot johtotehtävissä toimivien ja heidän lähipiirinsä kaupoista viipymättä ja viimeistään kahden (2) työpäivän kuluessa saamastaan ilmoituksesta. Julkistaminen tehdään pörssitiedotteella sisäpiiritiedon julkistamista vastaavalla tavalla ja käyttäen tiedoteluokkaa ”Johdon liiketoimet”. Pörssitiedotteet johdon liiketoimia koskevista julkistetuista tiedoista ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilta vähintään viiden vuoden ajan tiedotteen julkistamisesta.

Suljettu ikkuna

Johtotehtävissä toimivat henkilöt sekä Yhtiön erikseen määrittelemät henkilöt eivät saa hankkia tai luovuttaa Yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita ja niihin oikeuttavia arvopapereita tai johdannaissopimuksia 30 vuorokauden aikana ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkistamista. Nämä julkistamispäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssitiedotteella.

Valvonta

Yhtiön johto valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista ja pitää yllä tarvittavia rekistereitä. Rekistereihin merkityille henkilöille lähetetään säännöllisin väliajoin tarkistettavaksi ote rekistereihin merkityistä tiedoista ja heidän kaupankäyntirajoitusten noudattamistaan ohjeistetaan ja seurataan.

Sisäpiirivastaavan tehtävät add

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii yhtiön talousjohtaja. Hän vastaa mm. seuraavien tehtävien toteutumisesta yhtiössä:

  • sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista;

  • sisäpiiriasioiden koulutus;

  • sisäpiiriluettelojen laatiminen, ylläpitäminen ja toimittaminen Finanssivalvonnalle (pyynnöstä);

  • hyväksyntöjen saaminen sisäpiiriluettelossa olevilta henkilöiltä;

  • sisäpiiriasioiden valvonta;

  • sisäpiiriasioita koskevan sääntelymuutosten seuranta.

Ohjeet sisäpiiri-ilmoitusten tekoon add

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetusten ((EU) No: 596/2014, “MAR”) mukaisia Revenio Group Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa 3.7.2016 alkaen:

Asetuksen mukaan ilmoitukset on tehtävä Revenio Group Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä (T+3).

Ottaen huomioon Revenion velvollisuuden julkistaa kyseiset tiedot, Revenio suosittelee, että epävirallinen ilmoitus liiketoimesta annetaan Reveniolle liiketoimen toteuttamispäivänä ja että varsinainen ilmoitus tehdään Reveniolle viimeistään kaksi työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen (T+2).

**
**

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen 13.1.2022 alkaen

1. Liiketoimet ilmoitetaan Finanssivalvonnalle sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/
Yleiset ohjeet sähköisen asioinnin käyttöön löytyvät täältä

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

LEI-tunnus 743700I27E0FWSXLKK04

Osakkeiden kaupankäyntitunnus REG1V

ISIN -koodi FI0009010912

2. Lähetä täytetty lomake yhtiölle sähköpostin liitteenä alla olevien ohjeiden mukaisesti

Älä lähetä lomaketta postitse määräajan lyhyyden vuoksi.

Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen robin.pulkkinen(at)revenio.fi

Revenio Group Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella 3.7.2016 lähtien yhtiön pörssitiedotteissa.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa osoitteesta
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Pages/Default.aspx

Johdon liiketoimet

Tutustu johdon liiketoimista julkaistuihin tiedotteisiin

Osakkeenomistajat

Tutustu suurimpien osakkeenomistajiemme listaan