Sijoittajat

Hallinnointi > Palkitseminen

Palkitseminen

Revenion palkitsemista koskeva raportointi koostuu yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein esitettävästä Palkitsemispolitiikasta sekä vuodesta 2021 lähtien vuosittain esitettävästä Palkitsemisraportista, joissa selostetaan Yhtiön toimielimille päättyneellä tilikaudella maksetut palkkiot.

Palkitsemispolitiikka määrittää periaatteet Revenion toimielinten eli hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemiselle.

Palkitsemispolitiikka 2024

Palkitsemisraportti

Yhtiö on julkaissut Hallinnointikoodin mukaisen Palkitsemisraportin vuodelta 2023.

Palkitsemisraportti 2023

Palkitsemisen periaatteet add

Palkitsemisen tavoitteena on edistää Revenion strategian toteutumista ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Palkitseminen on Yhtiön keskeinen kannustinkeino ja väline avainhenkilöiden sitouttamisessa Yhtiöön. Palkitsemisella on myös keskeinen rooli Yhtiön kilpailukykyisen rekrytoinnin varmistamisessa. Yhtiön voimassa oleva strategia on kasvustrategia, minkä Yhtiö pyrkii huomioimaan palkitsemisessa käytettävissä keinoissa ja ehdoissa.

Yhtiön tavoitteena on oikeudenmukainen ja kannustava palkitseminen Yhtiön kaikilla organisaatiotasoilla, minkä vuoksi toimielinten palkitsemisesta päätettäessä huomioidaan myös Yhtiön työntekijöiden palkka- ja palkitsemisehdot.

Palkitsemisen päätöksentekoprosessi add

Revenion hallitus päättää toimitusjohtajan, tytäryhtiöiden toimitusjohtajien sekä konsernin johtoryhmän palkkauksen, muut taloudelliset etuudet sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteet mukaan lukien mahdollisten optio-oikeuksien ja osakepalkitsemisen antamisen yhtiökokouksen päättämien ehtojen sekä jatkossa uuden Hallinnointikoodin mukaisesti yhtiökokoukselle esitettävän palkitsemispolitiikan puitteissa. Muiden kuin konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksesta ja palkitsemista sekä tulospalkkiojärjestelmien yksityiskohdista päättää Yhtiön toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan, tytäryhtiöiden toimitusjohtajien sekä konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisehdotukset valmistelee hallitus kokonaisuudessaan, kuitenkin siten, että tytäryhtiöiden toimitusjohtajien ja konsernin johtoryhmän jäsenten kiinteät palkat päätetään toimitusjohtajan esityksestä. Tulospalkkausjärjestelmiä ja muita etuuksia koskevia alustavia suunnitelmia varten hallitus voi osoittaa keskuudestaan yhden tai useamman hallituksen jäsenen selvittämään palkitsemisehdotuksien perusteita sekä koordinoimaan mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä. Yhtiö arvioi ajoittain Yhtiön palkitsemisen kilpailukyvyn suhteessa kansainvälisiin, markkina-arvoltaan samansuuruisiin pörssiyhtiöihin.

Hallituksen palkitseminen add

Hallituksen palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous vuosittain. Palkitsemisehdotuksen valmistelee hallitus kokonaisuudessaan. Yhtiö voi myös nimittää palkitsemisvaliokunnan tai ulkopuolisen asiantuntijan valmistelemaan palkitsemiseen liittyviä esityksiä hallitukselle.

Hallituksen palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta. Hallituksen perustamien valtiokuntien jäsenille maksetaan erillistä palkkiota yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tyypillisesti korotettua palkkiota. Hallituksen varsinaisten jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Yhtiökokous voi päättää myös muunlaisista palkitsemisen määräytymisperusteista. Hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat yhtiökokouksen päätökset julkistetaan samalla pörssitiedotteella muiden yhtiökokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.

4.4.2024 pidetty yhtiökokous vahvisti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, mahdolliselle hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa, hallituksen jäsenille 30 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 10 000 euroa, hallituksen valiokuntien jäsenille 5 000. Vuosipalkkiosta (brutto) noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, kuitenkin enintään yhteensä 3 200 osaketta, ja loppuosa noin 60 % rahana. Rahana maksettavasta osasta pidätetään vero, joka lasketaan koko vuosipalkkion määrästä.

Lisäksi 4.4.2024 pidetty yhtiökokous vahvisti, että hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista 1 000 euroa ja lyhyistä etäkokouksista 600 euroa, hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista 600 euroa ja lyhyistä etäkokouksista 300 euroa per kokous kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville ja Suomeen kokoukseen matkustaville hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille em. kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista on 2 000 euroa ja jäsenille em. kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista on 1 200 euroa.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen add

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus yhtiökokoukselle esitetyn toimielinten Palkitsemispolitiikan puitteissa. Toimitusjohtajan, tytäryhtiöiden toimitusjohtajien sekä konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisehdotukset valmistelee hallitus kokonaisuudessaan, kuitenkin siten, että tytäryhtiöiden toimitusjohtajien ja konsernin johtoryhmän jäsenten kiinteät palkat päätetään toimitusjohtajan esityksestä.

Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, hallituksen määrittelemien tuloskriteerien toteutumisen sekä arvio-osuuden perusteella määräytyvästä vuosittaisesta tulospalkkiojärjestelmästä, optiojärjestelmästä sekä osakepalkkiojärjestelmästä.

Konsernin toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä on ryhmäeläkevakuutus ja sairauskuluvakuutus 1.1.2012 alkaen. Vakuutusten taloudellinen merkitys yhtiön kannalta on vähäinen.

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, lisäeläkkeestä ja luontoiseduista sekä muuttuvasta palkanosasta. Muuttuva palkanosa muodostuu:

  • vuosittain vahvistettavasta lyhyen tähtäimen tulospalkkiojärjestelmästä (STI) sekä

  • pitkän tähtäimen osakepohjaisesta kannustinjärjestelmistä ((suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (LTI) ja rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä (RSP)

Toimitusjohtajasopimukseen sovelletaan tavanomaisia irtisanomisehtoja.

Toimitusjohtajasopimukseen sisältyy myös toimitusjohtajaa koskeva salassapitoehto, kilpailukieltoehto ja houkuttelukielto.
Vuonna 2023 toimitusjohtaja sai yhteensä 660 945 EUR palkkoina ja palkkioina sisältäen luontoisedut

Hallitus asettaa toimitusjohtajan vuosittain vahvistettavalle lyhyen tähtäimen tulospalkkiolle enimmäismäärän.

Tulospalkkiojärjestelmän palkkiokriteereinä ovat tyypillisesti konsernitason kasvu- sekä kannattavuusvaatimukset sekä arvio-osuus. Hallituksella on lisäksi mahdollisuus halutessaan nostaa tai alentaa toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle maksettavia vuosibonuksia 50 %.

Pitkän aikavälin osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat osa Yhtiön toimitusjohtajan, ja avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja niiden tavoitteena on tukea Yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää toimitusjohtajan ja muiden avainhenkilöiden ja Yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet Yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Yhtiön hallitus päättää yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti erikseen osakepohjaisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien käynnistämisestä ja niiden ansaintajaksoista. Hallitus päättää erikseen kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet.

Voimassa olevat palkitsemisjärjestelmät add

Lyhyen tähtäimen tulospalkkiojärjestelmä

Lyhyen tähtäimen tulospalkkiojärjestelmän tarkoituksena on tukea Revenion vuosittaisten taloudellisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Lyhyen tähtäimen tulospalkkion maksaminen perustuu suorituskriteerien saavuttamiseen ansaintajakson aikana. Suorituskriteereistä päättää hallitus. Revenion toimitusjohtajan suurin mahdollinen lyhyen tähtäimen tulospalkkio vuodessa vastaa yhdeksän kuukauden kiinteää palkanosaa. Lyhyen tähtäimen tulospalkkiojärjestelmän kriteereitä ovat käyttökate ja kassavirta konsernitasolla sekä yksilökohtaiset tavoitteet.

Toimitusjohtajan on mahdollista sijoittaa kahden kuukauden palkkaa vastaava summa lyhyen tähtäimen tulospalkkiosta henkilöstörahastoon. Yhtiön perustama henkilöstörahasto on avoinna koko yhtiön henkilöstölle Suomessa. Työntekijöillä on mahdollisuus siirtää henkilöstörahastoon enimmillään kahden kuukauden palkkaa vastaava summa vuosibonuksestaan. Rahastoon osallistuminen on kunkin työntekijän itse päätettävissä. Vaihtoehtoisesti bonukset voi nostaa myös palkkana. Yhtiö maksaa rahastoitavan summan päälle 25 %:n ylimääräisen osan, joka vastaa niitä lakisääteisiä kuluja, jotka Yhtiölle tulisi maksettavaksi, mikäli bonus maksettaisiin palkkana. Rahasto sijoittaa varoja Revenio Group Oyj:n osakkeisiin.

Suoriteperusteinen kannustinjärjestelmä (PSP)

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu kolmen vuoden ansaintajaksoista. Hallitus päättää erikseen vähimmäis-, tavoite- ja enimmäisbonuksesta sekä suorituskriteereistä ja niihin liittyvistä tavoitteista. Maksettavan bonuksen määrä
riippuu osakkeen hinnan kehittymisestä ennalta määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Bonusta ei makseta, jos tavoitteet eivät täyty tai jos osallistujan toimi- tai työsuhde päättyy ennen bonuksen maksamista.

Järjestelmän tavoitteiden tulee liittyä Yhtiön osakkeen kolmen vuoden absoluuttiseen kokonaistuottoon ja kumulatiiviseen liiketulokseen. Mikäli kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, bonukset maksetaan ansaintajaksoa seuraavan vuoden
keväällä. Ohjelman ansaintajaksojen perusteella maksettavan osakepalkkion kokonaismäärä saa olla enintään noin 100 000 Revenio Group Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava osuus, joka maksetaan käteisellä. Käytännössä kokonaisosakemäärästä noin 40 % maksetaan osakkeissa ja noin 60 % käteisenä kattamaan verot ja muut mahdolliset veroluonteiset maksut. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa. Yhtiön hallitus voi päättää uusista osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen rajoissa.

Vuonna 2023 osakepalkkiojärjestelmään 2020-2022 kuuluneille henkilöille annettiin
vastikkeetta suunnatun osakeannin kautta yhteensä 8 124 yhtiön hallussa olevaa
osaketta.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän kriteerit ovat osakkeen kokonaistuotto ja kumulatiivinen liiketulos (leikkurina) konsernitasolla. Nykyinen toimitusjohtaja on oikeutettu osallistumaan ansaintajaksoihin 2020–2022, 2021-2023 sekä 2022-2024.

Vuonna 2023 nykyiselle toimitusjohtajalle luovutettiin suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2020-2022 ansaintajakson perusteella 2 377 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.

Ansaintavuodet Palkkion maksuhetki Osallistujien enimmäismäärä Osakepalkkioiden enimmäismäärä
2019-2021 2022 7 Päättynyt
2020-2022 2023 8 Päättynyt
2021-2023 2024 22 18 212
2022-2024 2025 22 16 052
2023-2025 2026 34 115
2024-2026 2027 23 500

Rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä

Rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä on perustettu toimitusjohtajalle osaksi pitkän aikavälin kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Järjestelmän tarkoituksena on täydentää toimitusjohtajan palkkiota, yhdistää osakkeenomistajien ja toimitusjohtajan edut, kasvattaa Yhtiön arvoa ja tulosta pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa toimitusjohtaja Yhtiöön.

Rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä koostuu yhdestä kolmen vuoden ansaintajaksosta 2021–2023. Ansaintajakson aikana toimitusjohtaja voi saada osakkeita edellyttäen, että hänen toimisuhteensa on voimassa osakkeiden toimitukseen saakka. Osakkeet toimitetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen kolmannes palkkiosta maksetaan ansaintajakson ensimmäisen vuoden jälkeen, toinen kolmannes ansaintajakson toisen vuoden jälkeen ja viimeinen kolmannes maksetaan, kun koko ansaintajakso on päättynyt. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, ja tämän jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. On suositeltavaa, että toimitusjohtajan hallussa pitämien osakkeiden arvo vastaa 50 % hänen bruttomääräisestä perusvuosipalkastaan.

Toukokuussa 2022 toimitusjohtaja Jouni Toijalalle annettiin vastikkeetta yhteensä 400 yhtiön hallussa olevaa osaketta suunnatussa osakeannissa 2021-2023 LTI RS ohjelmaan kuuluvan osakepalkkion maksamiseksi vuodelta 2021.

Helmikuussa 2023 toimitusjohtaja Jouni Toijalalle annettiin vastikkeetta yhteensä 400 yhtiön hallussa olevaa osaketta suunnatussa osakeannissa 2021-2023 LTI RS ohjelmaan kuuluvan osakepalkkion maksamiseksi vuodelta 2022.

Oculon osakepalkkiojärjestelmä

Yhtiön hallitus päätti 19.3.2021 rajoitetusta osakepalkkiojärjestelmästä, joka on suunnattu viidelle Oculon avaintyöntekijälle.

Järjestely on perustettu osaksi Oculon tiettyjen avaintyöntekijöiden pitkän aikavälin kannuste- ja sitouttamisohjelmaa. Järjestelyn tarkoituksena on tukea yhtiön strategian toteuttamista, yhtenäistää osakkeenomistajien ja osallistujien intressit yhtiön arvon ja tuloksen kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön yritysoston jälkeen. Ohjelman osakkeiden enimmäismäärä on rajoitettu. Ohjelman puitteissa osakkeita lasketaan liikkeeseen yhteensä enintään 1.660.000 Australian dollarin arvosta, joka lasketaan kaupankäynnin painotetulla keskikurssilla Oculo -hankinnan päättymispäivänä 27.4.2021. Järjestely on kolmevuotinen suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä kalenterivuosille 2021, 2022 ja 2023.

Osakepalkkiojärjestelmään kuuluville henkilöille annettiin vastikkeetta 3.10.2022 suunnatun osakeannin kautta yhteensä 1 579 yhtiön hallussa olevaa osaketta.

Osakepalkkiojärjestelmään kuuluville henkilöille annettiin vastikkeetta 8.6.2023 suunnatun osakeannin kautta yhteensä 1 083 yhtiön hallussa olevaa osaketta.