Sijoittajat

Hallinnointi > Hallitus

Hallitus

Revenio Group Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituskokoonpanossa otetaan huomioon Yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja Yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon tulee mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen.

Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Yhtiön kaikki hallituksen jäsenet ovat ulkopuolisia Yhtiöön nähden (non-executive directors). Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen monimuotoisuuden turvaamiseksi hallituksen jäseniä ehdotettaessa otetaan huomioon jäsenten osaaminen, kokemus ja toimialan tuntemus sekä se, että hallituksessa on mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia ja että hallituksen jäsenet edustavat laaja-alaisia ja monipuolisia näkemyksiä. Nämä hallituksen monimuotoisuutta tukevat seikat on huomioitu myös vuonna 2022 kartoitettaessa sopivia ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Ehdokkaista valitaan paras kandidaatti edellä mainitut, hallituksen monimuotoisuutta tukevat valintakriteerit huomioiden.

Hallituksen riippumattomuus

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen päätöksenteko

Revenio Group Oyj:n hallituksen tehtävänä on edistää Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua. Hallituksen jäsenet eivät edusta Yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja. Hallituksen jäsen on esteellinen osallistumaan hallituksen jäsenen ja Yhtiön välisen asian käsittelyyn. Äänestystilanteessa hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide ja tasatilanteissa päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Hallituksen kokouskäytäntö ja toiminnan itsearviointi

Hallituksen kokousten koollekutsumisesta ja kokoustyöskentelystä vastaa hallituksen puheenjohtaja. Hallitus ei ole jakanut jäsenilleen erityisiä liiketoiminnan seurannan painopistealueita. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan ja tekee niitä koskevan itsearvioinnin tarvittavin väliajoin.

Hallituksen tehtävät

Hallitus vastaa Yhtiön hallinnosta ja Yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus päättää Yhtiön strategiaa, organisointia, kirjanpitoa ja taloutta koskevista periaatteista.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan esityksestä Yhtiön johtoryhmän jäsenet, sekä vahvistaa Yhtiön organisaation. Hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan, joka huolehtii hallinnointikoodin mukaisista tarkastusvaliokunnan tehtävistä.

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, jota päivitetään tarvittaessa.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa ja tämän lisäksi tarpeen mukaan. Yhtiö huolehtii siitä, että kaikki hallituksen jäsenet saavat riittävät tiedot Yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta ja että uusi hallituksen jäsen perehdytetään Yhtiön toimintaan.

Hallituksen työjärjestyksen mukaisia keskeisiä tehtäviä add

Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat mm:

 • päättää konsernistrategiasta ja vahvistaa liiketoimintastrategiat;

 • vahvistaa konsernin vuosisuunnitelma (budjetti);

 • hyväksyä konsernin rahoitus- ja sijoituspolitiikka;

 • vahvistaa konsernin riskienhallintaperiaatteet sekä käsitellä konsernin merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät;

 • vahvistaa konsernin vakuutuspolitiikka;

 • käsitellä ja hyväksyä konsernitilinpäätös, osavuosikatsaukset ja näitä koskevat pörssitiedotteet sekä toimintakertomus;

 • merkittävät sopimukset;

 • päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä yksittäisistä investoinneista, yritysostoista, -myynneistä tai -järjestelyistä sekä vastuusitoumuksista;

 • päättää johdon valtuutussäännökset;

 • päättää keskeisestä konsernirakenteesta ja -organisaatiosta;

 • nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja, hyväksyä hänen toimitusjohtajasopimuksensa ja päättää hänen palkkauksestaan ja muista taloudellisista etuuksistaan;

 • hyväksyä konsernijohtoryhmän jäsenten ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien nimitykset, heidän palkkauksensa ja taloudelliset etuutensa;

 • päättää Revenio-konsernin palkitsemisjärjestelmistä, mukaan lukien osakekohtaisten palkkioiden antamisesta yhtiökokouksen päättämien ehtojen puitteissa.

Tarkastusvaliokunta add

Hallitus on perustanut 10.5.2019 tarkastusvaliokunnan. Hallitus on valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaisesti jäsenet, jotka ovat Pekka Tammela (PJ), Arne Boye Nielsen sekä Ann-Christine Sundell. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on vahva asiantuntemus ottaen huomioon alla esitellyt valiokunnan vastuualueet ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on osakeyhtiölain mukaisesti:

 • seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää;

 • seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;

 • seurata ja arvioida, miten Yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista;

 • seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista;

 • seurata Yhtiön tilintarkastusta;

 • valmistella Yhtiön tilintarkastajan valinta.

Lisäksi, Yhtiön tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvat lisäksi muun muassa:

 • seurata tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta ja raportointiprosessia sekä valvoa niiden oikeellisuutta;

 • valvoa taloudellisen raportoinnin prosessia;

 • seurata Revenio Group Oyj:n sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta ja konsernin riskejä sekä riskienhallinnan laatua ja laajuutta;

 • hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeet ja seurata sisäisen tarkastuksen suunnitelmia ja raportteja;

 • käsitellä Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä;

 • arvioida lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta ja työtä sekä valmistella tilintarkastajan valintaa ja palkkiota koskeva päätösehdotus;

 • arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista sekä valvoa konserniin kuuluvien yritysten merkittäviä oikeusprosesseja;

 • toimeenpanna muita tehtäviä, joihin hallitus on myöntänyt valiokunnalle toimivallan.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Puheenjohtaja kutsuu tarkastusvaliokunnan koolle. Valiokunnan kokouksen sihteerinä voi toimia myös konsernin talousjohtaja. Yhtiön hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla on läsnäolo-oikeus valiokunnan kokouksissa. Valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen.

Tarkastusvaliokunta laatii vuodeksi kerrallaan kokousaikataulun, johon sisältyvät keskeiset käsiteltävät asiat. Tarkastusvaliokunnan kokouksista laaditaan viipymättä pöytäkirja, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Valiokunnan kokousten pöytäkirjat jaetaan kaikille hallituksen jäsenille. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle erikseen valiokunnan keskeisistä havainnoista vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tarkastusvaliokunta arvioi omaa työtään itsearviointina kerran vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja raportoi tulokset hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta tapaa tilintarkastajat, sisäiset tarkastajat sekä muita Yhtiön sisäisiä asiantuntijoita tarvittaessa. Tarkastusvaliokunta voi tarpeen mukaan käyttää ulkoisia asiantuntijoita.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta add

Hallitus perusti 21.10.2020 nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus on valinnut keskuudestaan nimitys- ja tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaisesti jäsenet, jotka ovat Ann-Christine Sundell (PJ), Riad Sherif ja Bill Östman. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenillä on vahva asiantuntemus ottaen huomioon alla esitellyt valiokunnan vastuualueet.

Revenio Group Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valinta ja kokoonpano

Hallitus valitsee keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Valiokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia ja palkitsemiseen liittyviä tehtäviä hoitaessaan valiokunnan on toimittava itsenäisesti ja riippumattomasti. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla valiokunnan jäsen.

Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin, jotka allekirjoittavat kokouspöytäkirjat.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta hallituksen jäsenten valinnan valmistelussa, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemis- ja nimitysasioiden valmistelussa sekä muun henkilöstön palkitsemisjärjestelmien valmistelussa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu:

 • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen valmistelu

 • yhtiökokoukselle tehtävän hallitusten jäsenten palkitsemisasioita koskevan ehdotuksen valmistelu

 • toimitusjohtajan nimitysasioiden valmistelu

 • toimitusjohtajan ja muun johdon palkkauksen ja muiden taloudellisen etuuksien valmistelu

 • yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu

 • toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arviointi sekä huolehtiminen palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta

 • palkka- ja palkkioselvityksen valmistelu

 • palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työskentely

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kutsu ja esityslista lähetetään kokouksen osanottajien lisäksi tiedoksi myös hallituksen muille jäsenille.

Valiokunta on toimivaltainen, kun paikalla on valiokunnan puheenjohtaja ja vähintään yksi valiokunnan jäsen.

Toimitusjohtaja voidaan tarvittaessa kutsua paikalle, jos valiokunta katsoo sen tarpeelliseksi.

Valiokunnalla on valtuus teettää selvityksiä kaikissa sen vastuulle kuuluvissa tehtävissä.

Valiokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat valiokunnan puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja käsitellään yrityksen hallituksessa. Valiokunta raportoi toimistaan myös muutoin säännöllisesti.

Hallituksen jäsenet

MBA, Arne Boye Nielsen (s. 1968)

Hallituksen puheenjohtaja, johtoryhmän jäsen, Demant A/S

Arne Boye Nielsen toimii Demant A/S:n johtoryhmän jäsenenä. Hän on toiminut vuodesta 1996 lähtien erilaisissa johtotehtävissä Demant A/S:ssa, kuten Communications Business Arean johtajana ja Diagnostics Business Arean johtajana. Nielsen on Össur hf:n hallituksen jäsen. Revenion hallituksessa Nielsen on ollut 8.6.2020 lähtien. Hän on tarkastusvaliokunnan jäsen.

FM Ann-Christine Sundell (s. 1964)

Hallitusammattilainen

Ann-Christine Sundell toimii Immunovia Ab:n, Biocartis Group NV:n ja Förlags Ab Sydvästkustenin hallituksen jäsenenä sekä Medix Biochemica Group Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Raisio Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana. Ann-Christine Sundell toimii myös Biocartis Group NV:n palkitsemisvaliokunnan jäsenenä, Immunovia Ab:n palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana ja Raisio Oyj:n tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut vuosien 1999-2010 välisenä aikana PerkinElmer:ssa johtajana, segmenttijohtajana sekä myynti- ja markkinointijohtajana. Revenion hallituksessa Sundell on ollut 15.3.2016 lähtien. Hän on nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen.

KTM Pekka Tammela (s. 1962)

Osakas, PJ Maa Partners Oy

Pekka Tammela toimii osakkaana PJ Maa Partners Oy:ssä. Hän on toiminut aiemmin yritysjohtotehtävissä, muun muassa osakkaana talousjohtajana Solteq Oyj:ssä ja Panostaja Oyj:ssa sekä KHT-tarkastajana PricewaterhouseCoopersissa sekä KPMG:ssä. Hän toimii myös muissa hallituksissa mm., SNT-Group Oy:n sekä Injeq Oy:n hallituksen jäsenenä sekä Pikespo Invest Oy Ltd:n hallituksen puheenjohtajana. Revenion hallituksessa Tammela on ollut 3.4.2007 lähtien. Hän on tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

M.Sc.E., Bill Östman (s. 1958)

Varapuheenjohtaja

Bill Östman on toiminut liiketoimintayksikön johtajana Thermo Fisher Scientificin Clinical Diagnostics-divisioonassa, jossa hän on aikaisemmin toiminut myös myynti- ja markkinointijohtajana ja tuotekehitysjohtajana. Hän on aiemmin toiminut myös Thermo Fisher Scientificin Suomen yhtiön hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana. Ennen liiketoimintojen siirtymistä osaksi Thermo Fisheriä, hän on toiminut johtotehtävissä Konelab Oy:ssä ja Kone Instruments Oy:ssä. Revenion hallituksessa Östman on ollut 8.6.2020 lähtien. Hän on Revenion hallituksen varapuheenjohtaja sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

MBA, lääkäri Riad Sherif (s. 1968)

CEO, Oculis

Sherifi toimii Oculiksen toimitusjohtajana. Hän on toiminut aiemmin useissa johtotehtävissä, muun muassa EMEA-alueen pääjohtajana Alconilla, Novartis Kanadan toimitusjohtajana ja Novartiksen Latinalaisen Amerikan alueen pääjohtajana, sekä Algerian maajohtajana Sanofilla. Revenion hallituksessa Sherif on ollut 8.4.2022 lähtien. Hän on nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Sisäpiiri

Tutustu Revenion hallituksen osakeomistuksiin

Johdon liiketoimet

Tutustu johdon liiketoimista julkaistuihin tiedotteisiin