Sijoittajat

Hallinnointi > Lähipiiriliiketoimet

Lähipiiriliiketoimet

Revenio Group Oy:llä on voimassa oleva lähipiiriohje, jonka tarkoituksena on varmistaa, että Revenio Group Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnassa noudatetaan lähipiiritoimia koskevia arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746, muutoksineen), osakeyhtiölain (21.7.2006/624, muutoksineen), Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suosituksia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n pörssin sääntöjä. 

Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioiduiksi Yhtiön päätöksenteossa. Yhtiö ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista konsernihallinnossa.

Revenio Group Oyj:llä ei ole ollut vuonna 2022 sen normaalin liiketoiminnan puitteissa olennaisia, tavanomaisesta liiketoiminnasta tai markkinaehdoista poikkeavia lähipiiriliiketoimia.

Yhtiö antaa osakeyhtiölain ja tilinpäätöstä koskevien säännösten mukaisia tietoja lähipiiriliiketoimista toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Sisäpiiri

Tutustu Revenion johdon osakeomistuksiin

Johdon liiketoimet

Tutustu johdon liiketoimista julkaistuihin tiedotteisiin