Sijoittajat

Hallinnointi > Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

1. Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on suomeksi Revenio Group Oyj, ruotsiksi Revenio Group Abp ja englanniksi Revenio Group Corporation. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

2. Toimiala

Yhtiön toimialana on terveydenhuoltoon ja terveysteknologiaan liittyvien laitteiden, tuotteiden, menetelmien ja palveluiden kauppa, välittäminen, tutkimus, tuotekehitys, kaupallistaminen ja markkinointi, terveydenhuoltoon liittyvä koulutus, konsultointi sekä asiantuntijapalveluiden myynti sekä muu terveydenhuoltoalaan liittyvä tai siihen verrattava liiketoiminta. Yhtiö voi toimia konsernin emoyhtiönä ja tuottaa hallintopalveluita, harjoittaa myös muuta liiketoimintaa sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita sekä muita rahoitusinstrumentteja sekä käydä niillä kauppaa. Yllä mainittua toimintaa yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyrityksiä käyttäen.

3. Osakkeet

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4. Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) yhtiökokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.

5. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6. Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka henkilöt, joille hallitus antaa edustusoikeuden.

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7. Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8. Kutsu yhtiökokoukseen ja kokouspaikka

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.reveniogroup.fi tai vähintään yhdessä suomenkielisessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa tai muulla hallituksen päättämällä suomalaisella paikkakunnalla. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

9. Osallistumis- ja äänestysoikeus yhtiökokouksessa

Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokouksessa jokainen osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen. Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja.

10. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;

2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

4) hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;

5) hallituksen jäsenten lukumäärästä;

6) hallituksen jäsenten valinnasta;

7) tilintarkastajan valinnasta;

8) muista osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa mahdollisesti käsiteltävistä asioista

11. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.